دامپزشکی

نوروآناتومی کلینیکال

نوروآناتومی کلینیکال و اصول معاینه دستگاه اعصاب در اسب

نوروآناتومی کلینیکال و اصول معاینه دستگاه اعصاب در اسب

(دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب)

دکترکامران شریفی

دانشیار بخش بیماری های دام های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

این کارگاه با مسئولیت  تیم اجرایی کنگره ملی دانشجویی طب اسب و با همکاری بیستوری برگزار میگردد.

این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی میباشد

بیشتر بخوانید
مدیریت تولید مثل در مادیان

مدیریت تولید مثل در مادیان

کارگاه تغذیه و بیماری‌های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

(دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب)

دکتر رضا دیور

استادیار بخش مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

این کارگاه با مسئولیت تیم اجرایی کنگره ملی دانشجویی طب اسب و با همکاری بیستوری برگزار میگردد.

بیشتر بخوانید
معاینه و تشخیص لنگش در اسب

معاینه و تشخیص لنگش در اسب

کارگاه معاینه و تشخیص لنگش در اسب

(دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب)

دکتر هادی ایمانی راستایی

استادیار بخش جراحی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر احسان ترکی

فلوشیپ لنگش،برد تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ، طب ورزش )

این کارگاه با مسئولیت  تیم اجرایی کنگره ملی دانشجویی طب اسب و با همکاری بیستوری برگزار میگردد.

این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی میباشد

بیشتر بخوانید
تغذیه کره های بیمار

تغذیه و بیماری های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

کارگاه تغذیه و بیماری‌های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

(دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب)

پروفسور محمد نـــــوری

استاد بحش بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

این کارگاه با مسئولیت تیم اجرایی کنگره ملی دانشجویی طب اسب و با همکاری بیستوری برگزار میگردد.

این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی میباشد.

بیشتر بخوانید
کارگاه مبانی طب اورژانس

کارگاه مبانی طب اورژانس

کارگاه مبانی طب اورژانس

(دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب )

دکتر فریبرز معیر 

استادیار بحش پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دامپزشک بین المللی فداراسیون جهانی سوارکاری

این کارگاه با مسئولیت  تیم اجرایی کنگره ملی دانشجویی طب اسب و با همکاری بیستوری برگزار میگردد.

این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی میباشد.

بیشتر بخوانید
طراحی شده توسط BISTURI TEAM